Algemene lesvoorwaarden

Rijschool Merelbeke dankt je hartelijk voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We willen je een kwaliteitsvolle opleiding geven. Ons engagement staat beschreven in deze overeenkomst, alsook de tarieven die wij hanteren.

Rijschool Merelbeke is erkend door de MOW en is een erkend opleidingsverstrekker.

Wij verbinden er ons dus toe om de administratie conform de wetgeving en richtlijnen van de bevoegde overheidsinstanties uit te voeren.

Door deze overeenkomst te ondertekenen verbind jij je ertoe de afspraken en regels hieronder beschreven, te aanvaarden en te respecteren.

Wordt overeengekomen tussen

Autorijschool Merelbeke bv enerzijds en

de ondertekening van diegene waarop de internetinschrijving betrekking heeft
anderzijds, het volgende:

Artikel 1 : Ons engagement:

 • Al onze instructeurs zijn gebrevetteerd door de bevoegde overheidsinstanties en hebben een geldige instructietoelating.
  • Wij verbinden ons ertoe de lessen te laten doorgaan met goed onderhouden lesvoertuigen. Onvoorziene pannes tijdens de les zijn natuurlijk altijd mogelijk. De lestijd die daarbij verloren zou gaan, zal later, in overleg, worden ingehaald!
  • Al onze voertuigen zijn verzekerd en ook jij bent verzekerd door een aansprakelijkheidsverzekering.
  • Wijziging betreft het lessenrooster worden tijdig meegedeeld en bevestigd per email.
  • Mits enige flexibiliteit van de kandidaat voor het bepalen van een examendatum en – uur, kan er net voor het examen een herhalingsles gevolgd worden.
  • GSM verkeer wordt enkel toegestaan in noodsituaties of in de pauzes.
  • In het lesvoertuig wordt er niet gerookt of gegeten (uitgezonderd eten om medisch gegronde redenen).
  • De instructeur evalueert op het einde van elke les de goede en de nog te verbeteren punten. Hij zal dit niet doen in het bijzijn van andere leerlingen.
  • De evolutie van de kandidaat wordt intern opgevolgd en besproken met de verantwoordelijke en problemen in het leertraject worden tijdig aan de verantwoordelijke gemeld. Indien nodig zal de verantwoordelijke een les meevolgen of zelfs overnemen en aanpassingen in de agenda of wijziging van opleiding of instructeur voorstellen. Dit steeds met de bedoeling een gunstige en pedagogische verantwoorde evolutie te bekomen.
  • Bekwaamheidsattesten worden enkel afgeleverd indien de instructeur vaststelt dat de kandidaat het voertuig voldoende beheerst en het verkeer voldoende kan inschatten.
  • De instructeur verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn zodat de lesafspraak op het voorziene uur kan starten. Overmacht zoals fileverkeer, vertraging op het examencentrum en andere zijn te verantwoorden.
  • De instructeur zal de leerling duidelijk informeren over zijn slaagkansen en de eventuele noodzaak tot het zich verder bekwamen en bespreken alvorens de leerling te laten deelnemen aan het examen.
  • De instructeur onthoudt zich van elk niet gewenst fysisch contact. Misbruik moet onmiddellijk aan de verantwoordelijke gemeld worden.
  • De instructeur zal je alle manoeuvres leren die noodzakelijk zijn om goed in het verkeer te kunnen functioneren en zich dus niet beperken tot de examenmanoeuvres.
  • Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Artikel 2 : Jouw engagement:

.

 • Mee te nemen:
  • Verplicht mee te brengen iedere les: je identiteitskaart. Voor de categorieën BE, C en D het rijbewijs B, voor de categorie CE het rijbewijs C. Voor de categorieën C, D en CE je medische schifting (ofwel op het rijbewijs ofwel het rijgeschiktheidsattest voro het rijbewijs van groep 2).
  • Bij je eerste les én indien je een examen moet afleggen: het bewijs van slagen in het theoretisch examen en (indien van toepassing) je geldig voorlopig rijbewijs
 • GSM verkeer wordt enkel toegestaan in noodsituaties of in de pauzes.
 • In het lesvoertuig wordt er niet gerookt of gegeten. (uitgezonderd eten om medisch gegronde redenen)
 • Begeleiders zijn steeds welkom voor het bespreken van de evolutie van de leerling of zelfs voor het mee volgen van cruciale lesmomenten.
 • We verzoeken je tijdig aanwezig te zijn zodat de les op het voorziene uur kan starten. Te laat is verloren lestijd. De instructeur zal 15 minuten op jou wachten op de afgesproken plaats. Ben je dan nog niet aanwezig, dan mag de rijschool je deze praktijkles aanrekenen.
 • Wanneer je een lesafspraak of een examenafspraak niet kan nakomen, moet je ons daarvan minstens vijf werkdagen op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt het les- of examengeld gewoon doorgerekend aan jou.
 • Indien je verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij je een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden je enkel de instructeurskosten aangerekend, zijnde 50 procent van de les- en examengelden.

De retributies die verschuldigd zijn aan het examencentrum, worden voorafgaand betaald aan de rijschool. Deze worden dan door de rijschool aan het examencentrum vereffend.

 • Indien het examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende:
 • Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 • Indien het examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs, attest vormingsmoment rijbewijsidentiteitskaart, bijlage 4, rijgeschiktheidsattest, …), dan moet je ook deze kosten dragen.
 • De instructeur zal je een goede rijtechniek aanleren en alles wat noodzakelijk is om een goede bestuurder te worden. Probeer zijn/haar richtlijnen zo goed mogelijk te volgen en samen met hem/haar je rijvaardigheid naar een nog hoger niveau te brengen.
 • Maak het overeengekomen lesschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.
 • Voorwaarde voor motor- en bromfietslessen: lange broek in een stevige stof of motobroek, handschoenen en schoenen die de enkels beschermen. Schade hieraan door bv een valpartij, zal door ons vergoed worden. Andere beschermkledij kan je van de rijschool gebruiken. Breng je je eigen beschermkledij mee en wens je die toch te dragen, dan wordt eventuele schade hieraan niet vergoed.

 

Artikel 3 : Praktijkexamens:

Praktijk(her)examen:

 • Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool bij voorkeur via mail.
 • Bij het praktijkexamen moet je volgende documenten voorleggen:
  • cat. B: geldig voorlopig rijbewijs (>3 maand voor alle niet vervallen voorlopige rijbewijzen met afgiftedatum van voor 1/10/2017 en >9 maand voor alle niet vervallen voorlopige rijbewijzen vanaf 1/10/2017) waarvan het theorie-examen nog geldig is.  Indien je een vervallen voorlopig rijbewijs hebt, dien je in het bezit te zijn van een bijlage 4 uitgegeven door de gemeente, mag je theorie niet vervallen zijn op de dag van je praktijkexamen en moet je beschikken over een geldig attest van 6 uur praktijkles.
  • cat. AM, A, B, C, D: bewijs van slagen in theorie of geldig voorlopig rijbewijs
  • cat. C en D: rijgeschiktheidsattest voor kandidaten voor een rijbewijs van groep 2  (of vermelding op rijbewijs)
  • cat. BE, C, D: geldig rijbewijs B
  • cat. CE: geldig rijbewijs C en cat. DE: geldig rijbewijs D
  • Voor alle rijlessen en examens dien je steeds in het bezit te zijn van je geldige identiteitskaart.  Een bewijs van verlies of diefstal met een pasfoto en droogstempel van de gemeente wordt aanvaard om het examen af te leggen maar je zal maar pas je attest van slagen ontvangen na voorlegging van je geldige identiteitskaart.
 • Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

Artikel 4 : Tarieven en betalingsvoorwaarden:

Tarieven

De tarieven die je worden aangerekend, vind je in onderstaande tabel. Indexaanpassingen, uitzonderlijke brandstoftoelagen, enz. … worden je op het moment zelf medegedeeld en geafficheerd in de rijschool.

De rijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige tijdige annulatie, zal deze kost toch worden aangerekend.

*De prijzen voor de examenbegeleiding zijn exclusief de examenretributies voor het examencentrum. Deze kunt u terugvinden op de site van de examencentra.

Tarieven vanaf 01/04/2021

21 % B.T.W. inclusief

Aantal uren les in het standaardpakket

Categorie AM    
Dossierkost 35,00 EUR  
1 uur les 65,00 EUR 4
1 examenbegeleiding 100,00 EUR  
Categorie A1, A2, A    
Dossierkost 35,00 EUR  
1 uur les 102,50 EUR 9 (voorlopig rijbewijs) 12 (volledig)
1 examenbegeleiding privaat terrein 90,00 EUR  
1 examenbegeleiding openbare weg 130,00 EUR  
Categorie B    
Dossierkost 35,00 EUR  
1 uur les 88,00 EUR 6 (basispakket)
1 uur speciale begeleiding 98,00 EUR  
1 examenbegeleiding 176,00 EUR  
Categorie BE    
Dossierkost 55,00 EUR  
1 uur les 120,00 EUR 8 (wettelijk minimum)
1 examenbegeleiding 165,00 EUR  
Categorie C    
Dossierkost 55,00 EUR  
Theoriecursus (prijs per dag) 115,00 EUR 7 uur per dag
1 uur les 130,00 EUR 10 (klassiek), 14 (vakbekwaamheid)
1 examenbegeleiding privaat terrein of klassiek 230,00 EUR  
1 examenbegeleiding openbare weg met vakbekwaamheid 270,00 EUR  
Categorie CE    
Dossierkost 55,00 EUR  
1 uur les  135,00 EUR 16 uren (waarvan 8 wettelijk minimum)
1 examenbegeleiding*

290,00 EUR

 

Betalingen particulier

Na je inschrijving, wordt er zo snel mogelijk een planning door onze administratie opgesteld en naar je doorgestuurd per mail. Na ontvangst van je schriftelijke bevestiging per mail zal je van ons een voorschotfactuur  ontvangen.  Dit voorschot bestaat uit de dossierkost en de twee eerste lesuren.   Deze factuur dient contant betaald te worden bij voorkeur via overschrijving met de duidelijke vermelding van de gestructureerde mededeling of via bancontact op kantoor.  Gelieve betalingen cash zo veel mogelijk te vermijden omwille van o.a. veiligheidsoverwegingen. 

Ongeveer 3 weken voor aanvang van je eerste les zal je een saldofactuur per mail ontvangen met vervaldatum zeven dagen voor aanvang van de lessen.

Er wordt steeds een factuur opgesteld. De door Autorijschool Merelbeke bv gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat.  De betaling mag enkel gebeuren op volgend rekeningnummer: KBC BE11 4421 0572 2148 met vermelding van de gestructureerde mededeling.

 

Betalingen zelfstandigen en bedrijven

Er wordt steeds een factuur opgesteld.

Indien je recht hebt op opleidingssubsidies, moet je deze ten laatste aanvragen binnen de 14 dage na de 1ste les (www.kmo-portefeuille.be voor bedrijven). Autorisatienummer KMO portefeuille is DV. O 104 581. KMO-portefeuille is enkel van toepassing op het rijbewijs BE, C, CE en D voor het bedrag van de lessen exclusief BTW. Examengelden (begeleiding & retributies) zijn niet subsidiabel.

De factuur (of resterend bedrag na KMO-portefeuille) van de basisopleiding, moet betaald zijn op vervaldatum op KBC BE11 4421 0572 2148 met de duidelijke vermelding van de gestructureerde mededeling.

Wanneer de aanvraag bij KMO-portefeuille te laat is of wanneer zij niet correct is waardoor wij bij aanvraag moeten weigeren, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor het mislopen van de subsidies. In dat geval zal het bedrijf de factuur in zijn gehele moeten vereffenen.

Bijkomende lessen en examens worden later verrekend en zijn betaalbaar op vervaldag.

 

Akkoord verkoopsvoorwaarden

Door het feit alleen, bij Rijschool Merelbeke te bestellen, verklaren de inschrijvers zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn te raadplegen op https://www.rijschoolmerelbeke.be/verkoopsvoorwaarden of ter plaatse in ons kantoor.

De voorwaarden van Autorijschool Merelbeke bv worden geacht gekend te zijn en aanvaard te zijn door de inschrijver. Elke afwijking aan de huidige voorwaarden moet speciaal aangeduid worden in de bijzondere voorwaarden van onze offertes.

Betwisting of vraag tot terugbetaling moeten steeds schriftelijk gericht worden naar het hoofdkantoor te Merelbeke

 

Artikel 5 : Kwaliteitscontrole - bemiddeling:

 • Via eenvoudige email, gericht aan planning@rijschoolmerelbeke.be kan iedereen die dit wil een evaluatie van de gevolgde opleiding (zij het negatief zij het positief) doorsturen. Deze feedack kan ons helpen de service en de lessenkwaliteit nog te verbeteren.
 • Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding, kan je dit in de eerste plaats formuleren aan de directeur van Autorijschool Merelbeke, Chantal De Keuster, via mail: chantal@rijschoolmerelbeke.be of telefonisch op 09/2303133.
 • Indien je niet tevreden bent over de voorgestelde oplossing dan kan je beroep doen op de bemiddelingsregeling van de Federatie van Beroepsautorijscholen, Federdrive, en dit op secretary@federdrive.be Je moet dit schriftelijk doen,  binnen twee weken nadat het probleem is ontstaan.

 

Artikel 6 : Vrijwaring:

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 • De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
 • Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
 • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol te zijn en alsook onder andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
 • Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk vermeld op de verpakking of de bijsluiter. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 7:Bijzondere coronamaatregelen:

Onze personeelsleden hebben verplicht een bijscholingscursus moeten volgen waarbij het sectorprotocol betreffende de hygiënische maatregelen duidelijk besproken is. Dit geeft u als klant de verzekering dat onze lesgevers op een verantwoordelijke manier omspringen met alle reglementeringen, die u onder andere bij het overhandigen van de planning werden meegedeeld.

 • Het is verboden tijdens de lessen van de categorie B,C,D,E, een eigen mondmasker te dragen. Wij willen ten allen tijde ons personeel kunnen verzekeren dat zij in veilige omstandigheden kunnen werken. Er wordt u een nieuw wegwerpmondmasker overhandigd bij het begin van elke les. Na de les deponeert u dit in de voorziene vuilnisbakken.
 • Wij verwachten van u dat u de reglementeringen die per categorie werden meegedeeld bij inschrijving, nauwgezet zult opvolgen. Indien u dit weigert, heeft de instructeur het recht de les te onderbreken of niet te starten. In dat geval zal u cf. de verkoopsvoorwaarden, de les moeten vergoeden.
 • In het sectorprotocol voor de rijscholen staat dat de lesgever moet toezien op de hygiëne van u en zichzelf. Daarom zal bij aanvang van elke les de handen door u beiden gewassen worden, op de locaties waar het mogelijk is. Na het handen wassen en al zeker op de locaties waar het niet mogelijk is, worden de handen ontsmet met handgel. Op het einde van de les worden de handen opnieuw gewassen en ontsmet en kan u de documenten ondertekenen, het liefst met uw eigen balpen. Het handen wassen maakt deel uit van de lestijd.
 • In het sectorprotocol voor de rijscholen staat dat het voertuig waarin u plaats neemt, moet ontsmet worden. Uw lesgever zal dit samen met u bij aanvang en einde van de les doen. Dit gebeurt binnen de lestijd.
 • Bij elke twijfel van mogelijke besmetting door manipulatie van het voertuig, bij een niesbui door bijvoorbeeld allergie enz, zal de instructeur u verzoeken een nieuw masker te nemen en/of uw handen te ontsmetten en zelf zijn handen ontsmetten.
 • Indien u ziek bent, blijft u thuis!
 • Indien de lesgever vindt dat u er ziek uitziet en twijfelt aan een besmetting covid19, zal hij alles in werk stellen om u op een veilige manier thuis of bij een dokter te brengen.
 • Indien u zou merken dat een lesgever nalatig is met de hygiënevoorschriften dan moet u dit onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke, indien aanwezig in de rijschool. Of bij afwezigheid, aan de directie.

 

Veel succes met je opleiding!

 

Akkoordverklaring opgemaakt in twee exemplaren

Hierbij verklaar ik een exemplaar van de algemene lesvoorwaarden van Rijschool Merelbeke ontvangen te hebben. Ik verklaar de inhoud gelezen en begrepen te hebben. Ik verklaar mij akkoord met de inhoud.

Gelezen en goedgekeurd
Datum = datum waarop de inschrijving elektronisch verstuurd wordt, deze vind je eveneens terug op uw bevestigingsmail
Naam (vermeld op het inschrijvingsformulier)

Voor de Rijschool

Chantal De Keuster,
Directeur-Zaakvoerder