Verkoopsvoorwaarden

Clausule 1:

Facturen worden van hand tot hand bezorgd, of elektronisch (per e-mail) of op uitdrukkelijk verzoek per post. Klachten over facturen moeten ons schriftelijk bereiken per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na geleverde diensten.

 

Clausule 2:

De door Autorijschool Merelbeke BV (hierna de “Autorijschool”) gefactureerde bedragen moeten volledig en in 1 keer worden betaald.

Particulieren ontvangen bij ondertekening van de overeenkomst een voorschotfactuur die de administratiekosten en kosten van de eerste les dekt. De voorschotfactuur dient onmiddellijk betaald te worden. De saldofactuur wordt 2 à 3 weken vóór de aanvang van de lessen bezorgd, en dient uiterlijk 7 werkdagen vóór aanvang van de eerste les voldaan te zijn.

Bedrijven ontvangen een factuur 14 dagen voor aanvang van het lessenpakket en dienen deze binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.

Alle betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer KBC BE11 4421 0572 2148 van de Autorijschool, met vermelding van de gestructureerde mededeling die op de factuur vermeld staat (of bij gebrek daaraan het factuur- en leerlingnummer).

Voor de toepasselijke tarieven: zie de algemene lesvoorwaarden.

 

Clausule 3:

In geval van niet (tijdige) betaling stuurt de Autorijschool u via alle geschikte middelen (brief, e-mail, sms, enz.) een aanmaningsbericht.

 

Indien facturen niet (tijdig) geheel of gedeeltelijk betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend en een forfaitaire vergoeding, zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De forfaitaire vergoeding wordt als volgt bepaald:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk aan 150 euro;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,01 euro is, met een maximum van 2000 euro.

 

De aanmaningskosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Wanneer de Autorijschool de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zoals een incassobureau, deurwaarder, advocaat ed., zullen alle daarvoor gemaakte kosten alsook alle verdere kosten voor de administratieve opvolging en eventuele vervolging, in rekening worden gebracht.

Indien u in gebreke blijft met betrekking tot de tijdige en correcte nakoming van de betaling van de kostprijs ten aanzien van de Autorijschool, ondanks de naleving van de opeisbare verplichtingen door die laatste, kan de Autorijschool de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. u geheel of deels schorsen, totdat u al uw verplichtingen hebt voldaan.

 

Clausule 4:

Wanneer u een lesafspraak of een examenafspraak niet kan nakomen, moet u ons daarvan minstens 5 werkdagen op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt u het les- of examengeld  gewoon doorgerekend.

Indien u verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij u een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden u enkel de instructeurskosten aangerekend, zijnde 50 procent van de les- en examengelden.

De retributies die verschuldigd zijn aan het examencentrum, worden bij de start van de opleiding vereffend aan de Autorijschool. Deze worden dan door de Autorijschool aan het examencentrum vereffend.

Indien het examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende:

Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Indien het examen niet doorgaat, omdat u niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet u eveneens deze kosten dragen.

De Autorijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige tijdige annulering, zal deze kost toch worden aangerekend.

De Autorijschool heeft het recht om lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht, zoals ziekte van de instructeur, voertuigdefect, weersomstandigheden, enzovoort. Dit geeft u het recht op een terugbetaling, behalve indien er een vervangende les of opleiding wordt aangeboden.

 

Clausule 5 :

De volledige laattijdige annulering van een lessenpakket zal gefactureerd worden aan tarieven zoals bepaald in clausule 4. De betalingsvoorwaarden zijn dezelfde als bepaald in clausules 1, 2 en 3.

 

Clausule 6:

Materiaal (goederen, bestanden, …) van de Autorijschool dat u ter beschikking wordt gesteld of dat zich bij u bevindt, blijft eigendom van de Autorijschool.

 

Clausule 7:

Door de ondertekening van deze voorwaarden geeft u de uitdrukkelijke toestemming aan de Autorijschool om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden.

 

Clausule 8:

Indien zou blijken dat een bepaling van deze voorwaarden in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, wordt deze bepaling automatisch herleid tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben.

 

Clausule 9:

Door het feit alleen bij de Autorijschool te bestellen, verklaart u zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en de lesvoorwaarden. Door de ondertekening van deze voorwaarden verklaart u van deze voorwaarden voorafgaandelijk of ten laatste bij de contractsluiting kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

 

Deze zijn  steeds ook na te lezen op

https://www.rijschoolmerelbeke.be/verkoopsvoorwaarden

https://www.rijschoolmerelbeke.be/algemene-lesvoorwaarden

 

De voorwaarden van de Autorijschool worden door u geacht gekend te zijn en aanvaard. Zij worden overigens in hun geheel hernomen op elke factuur. Elke afwijking aan de huidige voorwaarden moet speciaal aangeduid worden in de bijzondere voorwaarden van onze offertes.

 

Clausule 10 :

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.


Betalingsvoorwaarden Autorijschool Merelbeke BV

Update 20230727

Autorijschool Merelbeke

Zwijnaardsesteenweg 59, 9820 Merelbeke

T 09/230 31 33

boekhouding@rijschoolmerelbeke.be