Verkoopsvoorwaarden

 

Clausule 1 :

Al onze geleverde goederen en diensten zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. Deze factuur wordt u elektronisch (per email) bezorgd. Op uitdrukkelijk verzoek kan deze ook per post verstuurd worden. Klachten moeten ons schriftelijk bereiken per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na geleverde diensten.

 

Clausule 2 :

De door Autorijschool Merelbeke B.V. gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat. De betaling mag slechts gebeuren via overschrijving op volgende rekeningnummer KBC BE11 4421 0572 2148 met vermelding van de gestructureerde mededeling (of indien niet gekend het factuur- of leerlingnummer).

 

Clausule 3 :

In geval van niet betaling stuurt Autorijschool Merelbeke B.V. via alle geschikte middelen (brief, email, enz.) een aanmaningsbericht naar de gebreke blijvende klant.

De herinneringen geven aanleiding tot de aanrekening van een forfaitaire administratiekosten nl. 40,00€. Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde betalingstermijn wordt de klant van rechtswege in gebreke gesteld. In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur worden er verwijlintresten berekend tegen de wettelijke intrestvoet van 2,75% voor particulieren en 8,00 %voor zelfstandigen.(De berekening van de verwijlintresten gebeurt op basis van de euribor-rentevoet)

Wanneer Autorijschool Merelbeke B.V. de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zoals daar kunnen zijn een incassobureau, deurwaarder, advocaat ed., zullen alle daarvoor gemaakte kosten alsook alle verdere kosten voor de administratieve opvolging en eventuele vervolging, in rekening worden gebracht.

 

Clausule 4:

Wanneer u een lesafspraak of een examenafspraak niet kan nakomen, moet u ons daarvan minstens vijf werkdagen op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt u het les- of examengeld  gewoon doorgerekend.

Indien u verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij u een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden u enkel de instructeurkosten aangerekend, zijnde 50 procent van het les- en examengelden.

De retributies die verschuldigd zijn aan het examencentrum, worden bij de start van de opleiding vereffend aan de rijschool. Deze worden dan door de rijschool aan het examencentrum vereffend.

Indien het examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende:

Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Indien het examen niet doorgaat, omdat u niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet u eveneens deze kosten dragen.

 

De rijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige tijdige annulatie, zal deze kost toch worden aangerekend.

 

Clausule 5 :

De volledige laattijdige annulatie van een lessenpakket zal gefactureerd worden aan tarieven zoals bepaald in clausule 4. De betalingsvoorwaarden zijn dezelfde als bepaald in clausules 1, 2 en 3.

Clausule 6 :

De bepalingen die een gevolg zijn van de covid19.

Indien u ziek bent omwille van covid 19 en in quarantaine geplaatst wordt of tijdens een les ziek wordt bevonden en naar huis wordt gestuurd, zal u na afleveren van de nodige documenten van uw geneesheer, vrijgesteld worden van de betaling van de geannuleerde lessen. De prijzenpolitiek van het examencentrum wordt niet door ons bepaald. Het kan dus zijn dat het examencentrum het examengeld toch aanrekent bij laattijdige annulatie. Examen zijn laattijdig vanaf ze niet 8 werkdagen op voorhand geannuleerd werden.

Indien de les geannuleerd wordt omdat u weigert de door ons opgelegde veiligheidsvoorschriften te volgen, dan zullen de geannuleerde of onderbroken lessen aangerekend worden zoals bepaald in de betalingsvoorwaarden van bovenstaande clausules.

Indien een les niet kan doorgaan of een deelname aan examen geweigerd wordt omdat u niet het vereiste en verplicht mee te brengen materiaal/kledij meehebt, zoals bepaald in onze lesvoorwaarden en zoals meegedeeld bij het overhandigen van uw planning, dan zullen de geannuleerde of onderbroken lessen aangerekend worden zoals bepaald in de betalingsvoorwaarden van bovenstaande clausules.

Clausule 7 :

Door het feit alleen, bij Autorijschool Merelbeke B.V. te bestellen, verklaren de inschrijvers zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en de lesvoorwaarden.

Deze zijn  steeds ook na te lezen op

http://www.rijschoolmerelbeke.be/verkoopsvoorwaarden

http://www.rijschoolmerelbeke.be/algemene-lesvoorwaarden

De voorwaarden van Autorijschool Merelbeke B.V. worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de inschrijver; zij worden overigens in hun geheel hernomen op elke factuur. Elke afwijking aan de huidige voorwaarden moet speciaal aangeduid worden in de bijzondere voorwaarden van onze offertes.

 

Clausule 8 :

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.


Betalingsvoorwaarden Autorijschool Merelbeke B.V.

Update 20200101

Rijschool Merelbeke

Zwijnaardsesteenweg 59, 9820 Merelbeke

T 09/230 31 33 - F 09/211 01 60

boekhouding@rijschoolmerelbeke.be