En wat zegt het regegeerakkoord over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid?

10 oktober 2014

En wat zegt het regegeerakkoord over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid?

10.1.1 Duurzaam

Het  verzekeren  van  een  duurzame  mobiliteit  vormt  een  grote  uitdaging  en  is belangrijk  voor  onze  economie,  het  milieu  en  de  luchtkwaliteit.  Co-modaliteit  is  voor de  regering  het  uitgangspunt.  Daarbij  wordt  ingezet  op  een  ketenmobiliteit  en worden de verschillende verplaatsingsvormen op elkaar afgestemd.

De regering creëert een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget zodat het ook vlot en eenvoudig kan toegepast worden. Het is cruciaal dat ons wagenpark de komende jaren drastisch vergroent. Daarom geeft de Regering er de voorkeur aan dat de nieuwe dienstvoertuigen van alle federale overheidsdiensten en instellingen elektrisch, hybride of CNG zijn.

De  regering  zal,  in  overleg  met  de  gefedereerde  entiteiten,  de  vigerende  wetgeving op  permanente  basis  evalueren  om  technologische  evoluties  te  ondersteunen  (vb. driverless  cars,  Intelligent  Speed  Adaptation  (ISA),  alcoholsot)  en  het  nodige juridische  kader  voorbereiden  om  deze  technologische  innovaties  te  kunnen implementeren in het verkeer.

De regering zal er ook over waken dat tijdig de nodige acties worden ondernomen om in  België Intelligent  Transport  Systems(ITS)in voertuigen te implementeren binnen de diverse prioritaire gebieden die door de ITS kaderrichtlijn en kaderwet zijn voorzien(bv.eCall, de koppeling van het voertuig aan de verkeersinfrastructuur, voertuigbeveiliging en vrachtbeheer).

10.1.2 Veiligheid

De regering zal haar inspanningen inzake verkeersveiligheid voortzetten in coördinatie met  de  Gewesten.  Zij  zal  maatregelennemen zodat het aantal zwaargewonden substantieel daalt en schrijft zich in in de Europese doelstellingen om tegen 2020 het aantal verkeersdoden met 50% te doen afnemen ten opzichte van 2010.

Te dien einde zal de regering alles in het werk stellen opdat de politie, door intensieve controles  inzonderheid  op  alcohol-en druggebruik in het wegverkeer en overdreven snelheid,  de  verkeersagressie  ende wegpiraten zou kunnen aanpakken. Het behalen van het streefcijfer  van  de  Staten-Generaal  voor  de  verkeersveiligheid  moet  daarbij de doelstelling zijn, dit wil zeggen: één op de driebestuurders controleren op alcohol, drugs en gordeldracht en 40 miljoen voertuigen op snelheid. De versterkte controle omvat ook het verzekerd zijn van het voertuig, de inschrijving ervan en het bezit van een geldig rijbewijs.

De  regering  maakt  werk  van  een  systematische  aanpak  van  recidive.  In  dat  kader wordt  onderzocht  welk  instrument  zoals  een  snellere  identificatie  van  zware inbreuken, een snellere intrekking van het rijbewijs gevolgd door een nieuw rijexamen, het  rijbewijs op punten , de  cursusverplichtingen,  een  verhoging  van  de  boetes,  …. best kan ingezet worden.

De  regering  stimuleert  het  fietsgebruik  en  neemt  maatregelen  om  het  stijgende aantal slachtoffers onder voetgangers, fietsers en motorrijders om te buigen. De  regering  zal,  in  samenwerking  met  de  Gewesten,  een  betere verkeersongevallenregistratie opzetten door  in  de  toekomst  niet  alleen  rekening  te houden  met  de  politieregistratie,  maar  ook  met  registratie  door  ziekenhuizen  en verzekeringsmaatschappijen. De geïnteresseerde openbare besturen zullen toegang krijgen tot deze open data die geaggregeerd en geanonimiseerd worden teneinde de privacy te waarborgen

De regering zal ervoor zorgen dat door een goede ongevallenanalyse de oorzaken van ongevallen  kunnen  worden  achterhaald,  zodat  de  nodige  beleidsmaatregelen  kunnen worden getroffen.

De  regering  zal,  in  nauw  overleg  met  de  Gewesten,  de  wegcode  grondig vereenvoudigen en er alle anomalieën uithalen. Ze zal tevens zorgen voor een nieuwe codificatie.

10.1.3 Wegvervoer

Wat  de  transportsector  in  het  algemeen  betreft,  zal  de  regering  er  zich  van verzekeren dat  de voorwaarden  van  een  loyale  concurrentie  tussen  alle  actoren  van de  sectoraanwezig zijn.  Ze  zal waken over de competitiviteit  van  de  Belgische bedrijven  in  de  sector.  De  controles  op  het  wegvervoer  krijgen  een  gezamenlijke  en gecoördineerde aansturing

De  regering  zal,  binnen  de  eigen  bevoegdheden, de  nodige  wettelijke  aanpassingen doen  om  de  opleidingsuren  van  vrachtwagenchauffeur  in  het  kader  van  de  opleiding (ADR) als opleidingsuren te laten tellen.

Met  betrekking  tot  de  inverkeerstelling  zal  een  administratieve  vereenvoudiging doorgevoerd worden teneinde de doorlooptijd te verkorten. De regering  zal  met  de  betrokken  actoren  de  mogelijkheid  onderzoeken  om  de bestuurders  van  bromfietsen  en  motorfietsen te  aanzien  als  zwakke  weggebruikers t.o.v. de automobilisten.